Przyszłość spółdzielczości

Zgodnie z przewidywaniami ani misyjne, ani komercyjne media nie zauważyły, że odbył się IV Kongres Spółdzielczości i podjął uchwały ważne dla dalszego rozwoju spółdzielczości w naszym kraju. W tym miejscu warto po raz kolejny przypomnieć, że w krajach rozwiniętego kapitalizmu ruch spółdzielczy nie jest sekowany, a wręcz przeciwnie mocno popierany, jako jeden ze sposobów wychodzenia z kryzysu ekonomicznego oraz forma tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Podobnie jest w krajach postsocjalistycznych. Tylko w Polsce rządzący neoliberałowie zwalczają go z uporem godnym lepszej sprawy uchwalając coraz to bardziej idiotyczne przepisy. Aby wypełnić lukę informacyjną prezentujemy uchwałę nr 11 Kongresu podjętą „w sprawie stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2009-2013”.

W latach 2009–2013 spółdzielnie i wszystkie organizacje spółdzielcze winny skoncentrować swoją uwagę na określeniu roli, miejsca i zasad funkcjonowania polskiej spółdzielczości. Podstawą działania ruchu spółdzielczego w Polsce są spółdzielnie, zrzeszające na zasadach dobrowolności członków i działające na rzecz ich dobra. Spółdzielnie realizują swe cele w zgodzie ustawodawstwem polskim oraz z międzynarodowymi zasadami ruchu spółdzielczego. Organizacje spółdzielcze zrzeszające spółdzielnie pełnią rolę służebną w stosunku do spółdzielni.

Delegaci na IV Kongres Spółdzielczości Polskiej uważają, że do najważniejszych zadań, które powinny być realizowane przez wszystkie ogniwa polskiego ruchu spółdzielczego w latach 2009 – 2013 należą:

1. Podjęcie działań na rzecz odbudowy i rozwoju form spółdzielczych we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego kraju. Oznacza to, że w ramach pluralizmu gospodarczego spółdzielnie powinny dążyć do zagospodarowania nowych obszarów działalności. Należeć do nich mogą m.in. szeroko pojęta opieka społeczna i zdrowotna, oświata i edukacja, lokalne przetwórstwo, usługi i ubezpieczenia.

2. Podjęcie działań zmierzających do zmiany niesprawiedliwego wizerunku spółdzielczości kształtowanego w sposób szkodliwy przez nieprzychylne mu środowiska.

3. Dalszy rozwój zaplecza społecznego mający na celu przywracanie spółdzielniom
ich charakteru konsumenckiego.

4. Eliminacja z ruchu spółdzielczego zjawisk patologicznych, rodzących konflikty w spółdzielniach, a będących rezultatem ograniczenia lub nieprzestrzegania praw członków.

5. Podnoszenie efektywności ekonomicznej spółdzielni m.in. poprzez znacznie szersze stosowanie różnorodnych form nowoczesnej przedsiębiorczości.

6. Intensyfikacja procesów szkolenia działaczy, pracowników, a w szczególności kadry kierowniczej spółdzielni.

7. Kontynuacja działań na rzecz rozwoju ruchu spółdzielczego w obszarach wiejskich i małomiasteczkowych.

8. Jednoczenie wysiłków ekonomiczno–organizacyjnych spółdzielni dla rozwiązywania wspólnych problemów o podstawowym, strategicznym znaczeniu w poszczególnych branżach spółdzielni i całej spółdzielczości.

9. Zbudowanie sprawnego systemu przepływu informacji o podstawowych problemach dotyczących działalności spółdzielni, związków i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz systemów współpracy z organami władzy i administracji państwowej i terenowej.
 

10. Podjęcie wszelkich możliwych działań przyczyniających się do rozwoju spółdzielczości uczniowskiej oraz kontynuowanie opieki poszczególnych spółdzielni i organizacji spółdzielczych nad działającymi spółdzielniami uczniowskimi.

11. Otoczenie przez ruch spółdzielczy szczególną troską osób niepełnosprawnych,
ludzi kultury ludowej oraz środowisk zagrożonych bezrobociem.

12. Przeciwdziałanie skutkom kryzysu finansowego i gospodarczego w spółdzielniach.

IV Kongres Spółdzielczości w trosce o przyszłość polskiego ruchu spółdzielczego zwraca się do wszystkich członków i organizacji spółdzielczych o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do realizacji zadań ustalonych przez Kongres. Pełna i powszechna realizacja zadań przez spółdzielnie zapewni rozwój ruchowi spółdzielczemu w Polsce.

IV Kongres Spółdzielczości zobowiązuje Zgromadzenie Ogólne i Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej do: inspirowania, organizowania i koordynowania działań spółdzielni (organizacji spółdzielczych) oraz udzielania wszelkiej możliwej pomocy podmiotom spółdzielczym realizującym określone przez Kongres zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę IV Kongres Spółdzielczości zobowiązuje Zgromadzenie Ogólne i Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej do:

1. Sprawowania wiodącej roli w zakresie inicjowania i wdrażania w życie nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących spółdzielczości.

2. Rozważenia, a następnie podjęcia działań zmierzających do opracowania ustawy o spółdzielniach z uwzględnieniem ich specyfiki i przedłożenia Parlamentowi Rzeczypospolitej Polskiej jako inicjatywy obywatelskiej.

3. Zintensyfikowania działań na rzecz popularyzacji dorobku i problemów spółdzielczych szerszemu ogółowi społeczeństwa polskiego. Powinny temu służyć zarówno spółdzielcze tytuły wydawnicze, jak też: internet, prasa, radio, telewizja – publiczna i komercyjna.

4. Dalszego propagowania tradycji polskiego ruchu spółdzielczego, jego dorobku teoretycznego, popularyzacji wybitnych organizatorów i działaczy spółdzielczych oraz zasłużonych spółdzielni.

5. Kontynuowania i rozwijania współpracy z placówkami naukowymi i ludźmi nauki zajmującymi się problematyką spółdzielczą. Rozwój nowoczesnej spółdzielczości w Polsce jest niemożliwy bez wsparcia placówek naukowo–badawczych.

6. Kontynuowania patronatu i udzielania pomocy merytorycznej, organizacyjnej, a w miarę możliwości, także pomocy materialnej spółdzielczości uczniowskiej – ruchowi spółdzielczemu, który w sposób praktyczny propaguje idee spółdzielczości wśród młodzieży.

7. Wspierania działań dotyczących przygotowania dla spółdzielczości rolniczej odrębnej normy ustawowej, która powinna obejmować wszystkie branże spółdzielcze z otoczenia rolnictwa.

8. Zaapelowania do rządu i parlamentu o pilne przywrócenie możliwości stosowania spółdzielczych praw do lokali oraz spółdzielczych form zarządzania zasobami mieszkaniowymi, zaś organom spółdzielni mieszkaniowych funkcjonowania na wspólnych, uniwersalnych zasadach – Prawa spółdzielczego.

9. Objęcia spółdzielczego ruchu skuteczną kontrolą merytoryczną i organizacyjną – zaproponować zmianę przepisów wprowadzających obligatoryjną przynależność spółdzielni do związku rewizyjnego.

10. Zobowiązania Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej do podjęcia zdecydowanych działań w celu zwiększenia spółdzielniom dostępności do środków finansowych otrzymywanych z Unii Europejskiej.

11. Wykorzystania wszystkich dostępnych prawem środków dyscyplinujących podmioty spółdzielcze w wypełnianiu dyspozycji ustawowych, zwłaszcza Prawa spółdzielczego. Dotyczy to przede wszystkim poddawania się okresowej ocenie lustracyjnej spółdzielni, publikowania podstawowych dokumentów (sprawozdań, bilansów, rachunków zysków i strat), wnoszenie przez spółdzielnie składek na realizację zadań statutowych.

Rozwój spółdzielczości jest nie tylko sprawą spółdzielców, ale również państwa odpowiedzialnego za rozwój społeczno–ekonomiczny kraju. IV Kongres Spółdzielczości Polskiej oczekuje od polityki państwa:

1. Dobrego ustawodawstwa, szanującego spółdzielczą autonomię i międzynarodowe zasady spółdzielcze.

2. Sprawiedliwego i równoprawnego traktowania w polityce kredytowej i podatkowej oraz zapewnienia równoprawnego dostępu do unijnych środków pomocowych.

3. Uwzględnienia społecznej roli spółdzielczości w rozwiązywaniu wielu problemów, jak np. zatrudnianie osób niepełnosprawnych, organizowanie działalności w zakresie opieki społecznej, zdrowotnej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego. Wspierania inicjatyw związanych z tworzeniem nowych rozwiązań spółdzielczych w tym zakresie.

4. Uwzględnienia w programach i systemach edukacji zagadnień związanych ze spółdzielczością.

Ponadto IV Kongres Spółdzielczości zobowiązuje Zgromadzenie Ogólne i Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej do przeanalizowania wszystkich wniosków i postulatów zgłoszonych na przedkongresowych zjazdach oraz w toku obrad IV Kongresu, w celu ich realizacji oraz przedstawienia sprawozdania z ich wykonania na V Kongresie Spółdzielczości.
 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*